ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות במנורה מבטחים

ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות במנורה מבטחים

שדרוג משמעותי בתנאי הפנסיה לחברי הסתדרות המהנדסים במנורה מבטחים

חברי הסתדרות המהנדסים יהנו בתנאים משודרגים בקרנות הפנסיה שבניהול מנורה מבטחים.

להלן התנאים:

קרן הפנסיה “מבטחים החדשה”:

חלופה א’ | בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של 0.9%
בגין היתרה הצבורה ייגבו דמי ניהול בשיעור 0.13% בלבד במונחים שנתיים

חלופה ב’ בכפוף לחתימה על טופס חלופת הטבות אישי | בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של 1.8%
בגין היתרה הצבורה ייגבו דמי ניהול בשיעור 0.045% בלבד במונחים שנתיים

קרן הפנסיה “מבטחים החדשה פלוס

0% מדמי הגמולים (הנחה בשיעור 4%) – 0.5% (במונחים שנתיים) מן הסכום הצבור

הפקדות בגין פרישה מוקדמת:

דמי הניהול מהצבירה שיגבו בקרן הפנסיה מבטחים החדשה פלוס בגין הפקדות חד פעמיות בסכום שמעל 200,000 (בגין יציאה לפרישה מוקדמת ובכלל) יעמדו על 0.2% בלבד במונחים שנתיים.
ההטבה תינתן בכפוף לחתימה על טופס הטבה אישי.

הטבות לבני משפחה:

בני משפחה מדרגה ראשונה של חברי הסתדרות המהנדסים רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם, אם לא חל עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.

מיפרט שרות ייחודי:

מנורה מבטחים מעמידה לרשות חברי הסתדרות המהנדסים מתכננים פנסיוניים בפריסה ארצית במטרה להציג בפני חברי הסתדרות המהנדסים את ההסדרים השונים והאפשרויות העומדות לבחירתם

ההטבות כמפורט במסמך זה יינתנו רק למי שהינו עמית פעיל, או שהצטרף לקרנות הפנסיה שבניהול מנורה מבטחים עד שנת 2023 , והחל מהמועד שבו יועבר למנורה מבטחים בגין העמית דיווח על ידי הסתדרות המהנדסים בדבר היותו חבר.
ההטבות לעמית שכזה יינתנו כל עוד העמית יהיה עמית פעיל בקרן הפנסיה ובכפוף לכך שימשיך להיות מדווח כחבר הסתדרות.

על אף האמור, ההנחה בדמי הניהול כאמור לעיל תיפסק, ודמי הניהול בחשבונך יועלו לשיעור המרבי המותר, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי בכל אחד מן המקרים הבאים: א. הפסקת ההפקדות השוטפות בקרן הפנסיה “מבטחים החדשה” שארעה שלא בשל מעסיקך; ב. משיכת הכספים מחשבונך, או חלקם, או העברתם )כולם או חלקם( לקופת גמל אחרת; האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי, צירוף אסמכתא המעידה על הקשר המשפחתי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

 

קרן השתלמות אומגה – הטבות בדמי הניהול לחברי וחברות הסתדרות המהנדסים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

קלאודיה כהן

טלפון 03-7567313
דוא”ל claudiaco@newmivt.co.il

לקבלת ההטבה של מנורה מבטחים לחצו כאן

 

הטבה זו מיועדת לכלל חברי הסתדרות המהנדסים.