אודות מחלקת גמול השתלמות

זכאות:
זכאים להגיש בקשות גמול השתלמות עובדים בעלי השכלה אקדמית, בהנדסה, אדריכלות ובמדעים, המועסקים במקום עבודה אשר חתום על הסכם קיבוצי ומקבלים את שכרם לפי אחד מהדירוגים הבאים: מנהלי, טכנאים, הנדסאים, מח”ר, מהנדסים, לבורנטים.

מתי אפשר להגיש:
ניתן להגיש בקשה לגמול השתלמות לאחר צבירת 400 שעות לימוד על-פי הקריטריונים שלהלן:
בכל אחד מהגמולים יש לצבור לפחות 200 שעות בתחום המקצועי של התפקיד ו 200 שעות בתחום הרחב כולל הנושאים הבאים: כלכלה, ניהול, יישומי מחשב, שפה זרה (האחרונה תוכר עד 100 שעות לימוד לכל גמול).
ניתן להגיש בקשה על סמך 400 שעות קורסים בתחום המקצועי בלבד.

קריטריונים להכרה בגמול השתלמות:

 • יוכרו לימודים שנסתיימו בתקופה של 5 שנים אחורה למועד הגשת בקשת הגמול לוועדת הגמול השתלמות.
 • לתושבים חוזרים ועולים חדשים יוכרו לימודים שהסתיימו במועד מוקדם יותר מ- 5 שנים שקדמו ליום הגשת הבקשה, בתנאי שמגיש הבקשה הגיש את בקשתו תוך 5 שנים מיום הגעתו ארצה.
  • יש לצרף לבקשת הגמול תעודת תושב חוזר או תעודת עולה.
 • יוכרו קורסים בהיקף של 40 שעות לימוד לפחות ושנמשכו לא פחות מ- 5 ימים.
 • לקורסים סמסטריאליים שנלמדו במסגרת אקדמית בציון עובר, אין תנאי סף מינימלי להיקף שעות הלימוד.
 • יוכרו קורסים שבתנאי ההרשמה שלהם נקבע כי הם מיועדים לעובדים שסיימו 12 שנות לימוד לפחות.
 • יוכרו קורסים והשתלמויות שנלמדו במסגרת לימודי הסבה מקצועית המהווים תנאי לקבלת תפקיד או תנאי קבלה לעבודה בקיזוז 200 שעות מסך כל שעות הקורס.
 • יוכרו קורסים עודפים שנלמדו במסגרת התואר, בצירוף ציון סופי חיובי, בעלי זיקה לתפקיד.
 • חישוב שעות הלימוד לפי מספר נקודות הזכות:
  • כל נקודת זכות סמסטריאלית שווה 14 שעות.
  • באוניברסיטה הפתוחה : 6 נקודות זכות שוות 100 שעות.
 • קורסי האנגלית בלימודים לקראת התואר, בכל הרמות, אינם מוכרים מאחר שהם מהווים תנאי הכרחי לקבלת הפטור לתואר.
 • קורסי השלמה לקראת תואר שני אינם מוכרים מאחר שהם מהווים תנאי קבלה הכרחי ללימודי התואר השני.
 • תואר שני אינו מוכר לגמול השתלמות מאחר שהוא מזכה את העובד בהטבות שכר.
 • לימודים לקראת תואר שני שהופסקו, ואינם מזכים את העובד בתואר אקדמי, יוכרו לאחר 3 שנים מיום הפסקת הלימודים. יש לצרף גיליון ציונים עדכניים ליום הגשת הבקשה.
 • לימודי תואר שלישי שלא במסלול ישיר, מזכים בגמול השתלמות באותם מקומות עבודה בהם מגיש בקשה אינו זכאי לכל הטבה בגין תוארו, למעט תוספת קידום וותק.
 • יאושר תואר אקדמי נוסף ברמה מקבילה “כפל תארים”.
 • יוכרו לימודי שנה חמישית בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון חיפה ובבצלאל אקדמיה לאומנות בירושלים.
 • תעודת הוראה מוכרת, במלוא שעות הלימוד לעובדים המועסקים בהוראה, ותוכר עד 200 שעות מסה”כ שעות הלימוד למי שעיסוקו העיקרי אינו הוראה.
 • יוכר לגמול פוסט דוקטורט.
 • יוכרו לימודי תואר טכנאי ו/או הנדסאים בלבד שהלימודים האלו לא הוכרו כחלק מלימודי תואר אקדמי.
 • מוכרת השתלמות מעשית בחו”ל שאושרה על ידי המעסיק ושנמשכה לפחות 14 יום באופן רציף ובהיקף של 80 שעות לפחות. לצורך הגמול יוכרו עד 200 שעות מסה”כ שעות ההשתלמות.
 • יוכרו לימודי מכינה קדם אקדמית, ובלבד שלימודים אלו לא היו חלק מתעודת הבגרות ולא היו תנאי קבלה ללימודי התואר.
 • יוכרו כנסים מקצועיים בחו”ל שנערכו במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה ומשכם לפחות 5 ימים.
 • עובד שאושר לו גמול השתלמות בצבא או בדירוג הקודם (אחיד, טכנאים, מח”ר) יאושר לו גמול השתלמות מהנדסים, בתנאי שהקורסים שבגינם אושר לו גמול בצבא או בדירוג הקודם עומדים בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות מהנדסים.
  • יש לצרף בטופס בקשת הגמול אישור גמול השתלמות של הצבא או של הדירוג הקודם ואישור עם פירוט הקורסים שבגינם אושר הגמול מהוועדה לגמול בצבא או בדירוג הקודם.
  • קורסים צבאיים המוכרים לגמול לעובדים אזרחיים: קורסים טכניים משלב 11 ומעלה לבעלי תפקידים רלבנטיים לקורסים אלו.
  • קורס מ”פים וקורס מג”דים (מוכרים ב- 50% ממספר השעות שלהם) וקורס פו”מ. הקורסים האלו יוכרו עד 200 שעות בתחום ההעשרה. בהמרת הגמול לא יתקיים התנאי הקובע כי יוכרו לימודים רק אם יסתיימו בתקופה של 5 שנים אחורה למועד הגשת בקשת הגמול לוועדת גמול ההשתלמות.

 

הערות:
לא יוכרו סיורים.
לא ניתן לפצל לימודי תואר ולימודי תעודה ל-2 גמולי השתלמות.

מועד זכאות לגמול השתלמות:
המועד נקבע על פי מועד תחילת העבודה או סיום הקורס האחרון המאוחר מבניהם.

ניתן להגיש לוועדת גמול ההשתלמות קורסים והשתלמויות שאושרו על ידי הוועדה לאישור קיום הקורסים לגמול השתלמות שבמשרד החינוך (למעט לימודים אקדמיים או כאשר מוצגת תעודה מטעם משרד התמ”ת/כלכלה).

יש לבדוק את אישורו של כל קורס על ידי הוועדה, באלפון הקורסים באתר של משרד החינוך או במוסד המלמד.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא למשתתפי הקורס כהכרה בתכנו וברלוונטיות שלו כמזכה לגמול השתלמות.

 

הנכם מוזמנים לפנות למחלקה לגמול השתלמות למהנדסים
לצורך קבלת מידע וייעוץ בבחירת קורסים המוכרים לגמול השתלמות מהנדסים, כולל האבחנה בין קורסים המוכרים לגמול מהנדסים בתחום המקצועי לבין קורסים המוכרים בתחום הכללי.

שלומית גרמן, מנהלת מחלקת גמול השתלמות מהנדסים
טלפון: 03-6921885
e-gm@eng.org.il

 

אישור הזכאות לגמול השתלמות בסמכות ועדת גמול ההשתלמות בלבד.