אוטונומיה

הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים מהווים חלק בלתי נפרד מחוקת ההסתדרות, ולכל הוראותיהם תוקף כהוראות חוקת ההסתדרות. מטרת הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים היא, בין היתר, להבטיח עצמאות פעולה של ציבור חברי הסתדרות המהנדסים, תוך שמירה על זכויותיהם.

הסדרי האוטונומיה נערכו בשנים 1966, 1984, 1989 ו – 1995 והם עוסקים בנושאים שונים הנוגעים לניהול האוטונומי של הסתדרות המהנדסים.

להלן הסדר האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים משנת 1989, אשר מובא כאן בהיותו כולל בין היתר, ובעיקר, הוראות אופרטיביות מהותיות בתחום האיגוד המקצועי.

ניתן לקבל העתקים מכל הסדרי האוטונומיה בלשכת המרכז, בהסתדרות המהנדסים.