קריטריונים להגשת בקשה לגמול השתלמות

כל מי שנרשם או בתהליך הקורסים או שכבר הגיש.ה בקשה עם הקורס דיאלוגים נאומים וקונפליקטים וקורס פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית שנלמדו באופן מקוון על ידי מכללת אחווה לפני התאריך 01.03.22 הקורס יאושר להגשה לגמול.

לאחר מועד זה לא יאושרו בקשות עם קורסים אלו.

 1. זכאים להגיש בקשות גמול השתלמות עובדים בעלי השכלה אקדמית, בהנדסה, אדריכלות או מדעים (תואר BSc). הגשת הבקשה למחלקת גמול מהנדסים היא לפי ההשכלה ואינה תלויה בדירוג שנקבע על ידי המעסיק. (לדוג’ דירוג מהנדסים, הנדסאים/טכנאים, מח”ר, מנהלי ועוד)
 2. ניתן להגיש בקשה לגמול השתלמות א’ או ב’ לאחר צבירת 400 שעות לימוד לכל גמול, במסגרת מוסד לימודי מוכר.
 3. בכל אחד מהגמולים יש לצבור לפחות 200 שעות בתחום המקצועי של התפקיד ו- 200 שעות בתחום הרחב של העיסוק (העשרה).
 4. ניתן להגיש בקשה על סמך 400 שעות בתחום המקצועי בלבד.
 5. יוכרו קורסים בהיקף של 40 שעות לימוד לפחות ושנמשכו לא פחות מ- 5 ימים.
 6. יש להגיש קורסים/השתלמויות/לימודים ותעודות אקדמיות שהסתיימו עד 5 שנים מלפני מועד הגשת הבקשה לוועדת גמול ההשתלמות. מעבר לתקופה זו חלה על הבקשה התיישנות ולא ניתן להגיש אותה לוועדה.
 7. כמו כן, יש להקפיד על תקופה של חמש שנים מתאריך סיום הקורס הראשון לתאריך סיום הקורס האחרון בבקשה.
 8. ניתן להגיש לוועדת גמול ההשתלמות קורסים והשתלמויות שאושרו על ידי הוועדה לאישור קיום הקורסים לגמול במשרד החינוך (למעט לימודים אקדמיים)
 9. ניתן להגיש לימודים שבסופם התקבלה תעודה מטעם משרד העבודה או התמ”ת/כלכלה.
 10. לא ניתן להכיר לשעות גמול סיורים – גם אם בוצעו במסגרת התפקיד.
 11.  לא ניתן לפצל לימודי תואר ולימודי תעודה ל-2 גמולי השתלמות.
 12. יש לבדוק את אישורו של כל קורס על ידי הוועדה, באלפון הקורסים באתר של משרד החינוך או במוסד המלמד.
 13. אישור זה אינו מהווה אסמכתא למשתתפי הקורס כהכרה בתכנו וברלוונטיות שלו כמזכה לגמול השתלמות.
 14. יש להקפיד שעל כל התעודות (כולל תעודות השכלה) תהיה חותמת נאמן למקור על ידי משאבי אנוש.
 15. אישור הזכאות לגמול השתלמות בסמכות ועדת גמול ההשתלמות בלבד.
 1. לקורסים סמסטריאליים שנלמדו במסגרת אקדמית בציון עובר, אין תנאי סף מינימלי להיקף שעות הלימוד. כלומר, ניתן להגיש קורסים בעלי פחות מ-40 שעות לימוד, חישוב השעות לגמול מתבסס על מספר הנק”ז לאותו קורס.

חישוב שעות הלימוד לפי מספר נקודות הזכות:

 • בכל המוסדות האקדמיים 1 נק”ז = 14 שעות.
 • באוניברסיטה הפתוחה: 6 נק”ז = 100 שעות.
 1. ניתן להגיש קורסים עודפים שנלמדו במסגרת התואר, בצירוף ציון סופי חיובי, בעלי זיקה לתפקיד. יש לצרף גיליון ציונים שבו מופיע שקורסים אלו הם אכן קורסים עודפים לתואר.
 2. קורסי האנגלית בלימודים לקראת התואר, בכל הרמות, אינם מוכרים לגמול מאחר שהם מהווים תנאי הכרחי לקבלת הפטור לתואר.
 3. ניתן להגיש בקשה לגמול מלא (א’ או ב’) על סמך תואר אקדמי נוסף בכל תחום ברמה מקבילה “כפל תארים”.
 4. תואר שני יכול להיות מוכר לגמול מלא בתנאי שהעובד/ת לא מקבל/ת הטבות נוספות בגין תואר זה. במידה שמעוניינים לקבל גמול על סמך תואר שני יש להמציא אישור מעסיק שמאשר שהעובד/ת אינו/ה מקבל/ת שום הטבה בגין תואר שני לרבות העלאה בדרגה וקיצור פז”מ.
 5. לימודים לקראת תואר שני שהופסקו, ואינם מזכים את העובד בתואר אקדמי, יוכרו לאחר 3 שנים מיום הפסקת הלימודים. יש לצרף גיליון ציונים עדכניים ליום הגשת הבקשה.
 6. קורסי השלמה לקראת תואר שני אינם מוכרים לגמול מאחר שהם מהווים תנאי קבלה הכרחי ללימודי התואר השני.
 7. לימודי תואר שלישי שלא במסלול ישיר, מזכים בגמול השתלמות באותם מקומות עבודה בהם מגיש בקשה אינו זכאי לכל הטבה בגין תוארו, למעט תוספת קידום וותק.
 8. ניתן להגיש פוסט דוקטורט וזה יוכר לגמול מלא (א’ או ב’)
 9. יוכרו לימודי שנה חמישית בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון חיפה ובבצלאל אקדמיה לאומנות בירושלים.

1.ניתן להגיש בקשה לגמול מלא (א’ או ב’) על סמך תעודת הוראה, למי שהגדרת תפקידו היא  הוראה ובלבד שתחום ההוראה הוא בזיקה לתפקידו הנוכחי.

2. למי שתחום עיסוקו אינו הוראה ניתן להכיר עד 200 שעות בלבד מסה”כ שעות הלימוד לחלק הרחב (העשרה) בלבד.

 1. עובד שאושר לו גמול השתלמות בצבא או בדירוג קודם (אחיד, הנדסאים/טכנאים, מח”ר) יכול לבצע המרה לגמול השתלמות מהנדסים, בתנאי שהקורסים שבגינם אושר לו גמול בצבא או בדירוג הקודם עומדים בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות מהנדסים.
 2. יש לצרף לטופס בקשת הגמול, אישור גמול השתלמות של הצבא (אישור זכאות ממרכז מופ”ת) או של הדירוג הקודם, כולל פירוט הקורסים שבגינם אושר הגמול מהוועדה לגמול בצבא או בדירוג הקודם.
 3. להלן פירוט קורסים צבאיים המוכרים לגמול לעובדים אזרחיים: קורסים טכניים משלב 11 ומעלה לבעלי תפקידים רלבנטיים לקורסים אלו.
 4. קורס מ”פים וקורס מג”דים (מוכרים ב- 50% ממספר השעות שלהם) וקורס פו”מ. הקורסים האלו יוכרו עד 200 שעות בתחום ההעשרה.
 5. בהמרת גמול מדירוג לדירוג לא חלה חובת התיישנות כלומר, ניתן להגיש קורסים שתאריך הסיום שלהם הוא מעבר לחמש שנים ממועד הגשת הבקשה.
 1. השתלמות מעשית בחו”ל שאושרה על ידי המעסיק ונמשכה לפחות 14 יום באופן רציף, בהיקף של 80 שעות יכולה להיות מוכרת לגמול, יש לצרף לבקשה אישור מעסיק המאשר שהעובד/ת נשלח על ידו ובנוסף שההשתלמות מומנה על ידי המעסיק.
 2. ניתן להכיר עד 200 שעות בלבד מסה”כ שעות ההשתלמות בכל הבקשה.
 1. ניתן להכיר לימודי תעודת טכנאי ו/או הנדסאי לגמול מלא (א’ או ב’) בלבד שהלימודים האלו לא הוכרו כחלק מלימודים לתואר אקדמי. כלומר, לא ניתנו פטורים בתואר הראשון או השני על סמך תעודות אלו.
 2. כמו כן, יוכרו לימודים שהסתיימו עד 5 שנים מלפני מועד הגשת הבקשה בלבד.

1.לתושבים חוזרים ועולים חדשים יוכרו לימודים שהסתיימו במועד מוקדם יותר מ- 5 שנים שקדמו ליום הגשת הבקשה, בתנאי שמגיש הבקשה הגיש את בקשתו תוך 5 שנים מיום הגעתו ארצה.

2. יש לצרף לבקשת הגמול תעודת תושב חוזר או תעודת עולה.

תינתן הארכה של שנה וחודשיים רק לבקשות שאחד מתאריכי הסיום של הקורסים נופל בתוך תקופת הקורונה.

תקופת הקורונה: מתאריך 01/03/2020 עד תאריך 30/04/2021

המועד נקבע על פי מועד תחילה של דירוג מהנדסים או סיום הקורס האחרון שמופיע בבקשה (המאוחר מבניהם).

הנכם מוזמנים לפנות למחלקה לגמול השתלמות למהנדסים לצורך קבלת מידע וייעוץ בבחירת קורסים המוכרים לגמול השתלמות מהנדסים,

כולל האבחנה בין קורסים המוכרים לגמול מהנדסים בתחום המקצועי לבין קורסים המוכרים בתחום הכללי.

 

שלומית גרמן מנהלת המחלקה 03-6921082 e-gm@eng.org.il
אפרת חדד רכזת גמול השתלמות 03-6921885 efrath@histadrut.org.il
ילנה גולדברג רכזת גמול השתלמות 03-6921885 elenag@histadrut.org.il